Begroting gemeente Terneuzen 2020

De beoordeling van GroenLinks over de begroting voor 2020 én het beleid van dit college wordt bepaald door het beantwoorden van de volgende vraag:

Heeft het College afdoende antwoorden op de toekomstige maatschappelijke opgaven?

Want in deze periode van transformatie en klimaatbeleid verwachten we vernieuwende en doortastende ideeën.

Sociaal domein

Zo zal het landelijke ideaalbeeld, dat onze gemeente dichter bij de burger staat en daardoor beter zicht heeft op wat er nodig is aan inkomensbijstand, zorg voor ouderen of voor jongeren met problemen, namelijk niet geholpen worden als we de piketpalen voor het sociaal domein laten slaan door de afdeling financiën.

Zeker als de vraag zich zo beperkt dat we de toekomstige begrotingen budget neutraal of niet moeten vaststellen. Maar wat is dat voor een vraag? Moeten we ons niet eerst eens oriënteren op de gevolgen?

Nee, GroenLinks verwacht veel meer van een mensgerichte preventieve aanpak. In het kader daarvan wil GroenLinks dat de gemeente Terneuzen meer initiatieven onderneemt om schuldenproblematiek bij mensen op te lossen. Er is nu eenmaal een relatie met stress, gezondheid, criminaliteit en huiselijk geweld. Daar kunnen we echt iets preventief betekenen, ook financieel!

En ja, het college heeft ook de mond over preventie. Maar als voorbeelden zich voordoen zoals aansluiten bij het JOGG (jeugd op gezond gewicht), dan is daar weer geen geld en ruimte voor. GroenLinks kwalificeert deze houding als onverstandig. Het College hanteert een verkeerde zuinigheid.

Terugkomend op de vraag van het oriënteren op de gevolgen; voor GroenLinks is het niet aanvaardbaar, dat kinderen in armoede leven en daar gevolgen van ondervinden. Daarnaast verwacht GroenLinks van het college empathie en beleid dat zich richt op preventie. Om te voorkomen dat de tweedeling in de maatschappij alleen maar groter zal worden. En daar wachten we nu al een hele tijd op. Want laten we eerlijk zijn, de problemen in het sociaal domein hebben zich niet van vandaag op morgen gemanifesteerd.

Voor deze begroting specifiek betekent dit het volgende;

GroenLinks is van mening dat de zorg niet budgetneutraal gemaakt kan worden, zoals voorgesteld door het college, zonder een achteruitgang voor onze inwoners. Dit zal eerder zorgen voor een vergroting van armoede, een achteruitgang in de jeugdzorg en een verdere versobering van WMO-taken. Daarmee kan GroenLinks dan ook niet instemmen.

Duurzaamheid

Als we dan verder kijken voor de maatschappelijke opgaven, lopen we tegen de volgende werkwijze aan. Op gebied van duurzaamheid verwachten we een concreet en allesomvattend milieubeleid voor de gemeente. Zo staan we versteld van het feit, dat het blijkbaar erg moeilijk is om alle overbodige plastic uit het huishouden te weren. Wat het college dan weer verder gaat onderzoeken.

Maar ook de verdere borging van duurzaamheid en klimaatverandering in het groenbeleid missen we nog. Echte concrete beleidsvoornemens worden niet gemaakt door het college volgens GroenLinks. Dit is niet zo mooi!!!

En als er geen concrete beleidsvoornemens zijn, dan kunnen we het College alleen beoordelen op haar daden. En daar zijn we de afgelopen periode niet erg blij van geworden.

Een voorbeeld daarvan is burgerparticipatie. GroenLinks doet mee in de commissie bestuurlijke vernieuwing. Daar wordt niet alleen gekeken naar het vergadermodel, maar wordt ook gesproken over deze burgerparticipatie. Ook het College geeft hieraan steun.

Maar wat hebben we gezien bij het wijzigen van de front-office in Axel of bij de subsidiering van vluchtelingenwerk, dat is volgens GroenLinks de andere kant op participeren. Wel hebben we hieruit geconstateerd, los van toekomstige burgerparticipatie, dat het beleid nu al directer met de bevolking gecommuniceerd moet worden.

Maar terug naar de begroting. Er worden voorschotten genomen op uitgaven die volgens GroenLinks niet direct prioriteit verdienen. Denk aan kunstgrasvelden die schijnbaar al goedgekeurd zijn bij de perspectievennota of onderzoeken naar een stadsboerderij, die onder de huidige begroting nooit gerealiseerd zullen worden.

Maar ook het Icoon. Alhoewel GroenLinks nog steeds vindt dat het er mag komen, maar alleen als het echt uitzonderlijk is en men bijvoorbeeld in een plaats als Apeldoorn denkt “we gaan eens een dagje naar Terneuzen om de Icoon te bekijken”. Maar met deze begroting, zullen we daar toch wel heel goed over moeten nadenken of dat momenteel gewenst is.

De uitwerking van de financiële gevolgen wordt daarnaast ook nog eens bemoeilijkt door het vooruitschuiven van de verschillende p.m. posten. Zoals de p.m. posten voor bijvoorbeeld scholen en onderhoud gemeentelijke gebouwen. Waar we al sinds aantreden van dit college aandringen op duidelijkheid hierover, blijven de marges wel erg groot. En erger nog… ze zitten nog steeds niet in ons financiële prognose.

Eigenlijk kun je je dus afvragen, waar moeten we mee instemmen? Een richting? Een mening?

Welnu, dan heeft GroenLinks nog wel een voorstel voor een p.m. post. Namelijk het veel gevraagde milieumeetnetwerk, laten we daarvoor gelijk ook een post opnemen.

Afronding en conclusie

We hebben ons in het begin de vraag gesteld:

Heeft het College afdoende antwoorden op de toekomstige maatschappelijke opgaven?

GroenLinks is van mening, dat het college deze antwoorden niet afdoende heeft.

Deze begroting is voor ons niet voldoende. Wij kunnen aan de hand van hetgeen werd voorgelegd, totaal niet inschatten hoe deze begroting zal uitwerken naar onze inwoners.

Beleidsarm, Business as usual, niet vernieuwend. Wij missen de bevlogenheid van de leden van het College. Wij vragen ons af wat volgens het College eigenlijk de speerpunten zouden moeten zijn?

Zoals ik al zei, GroenLinks verwacht vernieuwende en doortastende ideeën. Helaas zien we ze niet.

Met deze begroting kan GroenLinks niet instemmen.