Slag om de Schelde Terneuzen

Bestemmingen en herdenken

De raadsvergadering van 22 mei ging vooral over bestemmen en herdenken. En dat leek nogal een opgave al met al... want schijnbaar hebben we nog niet van onze fouten geleerd in het verleden rondom bestemmingsplannen....

Allereerst stond het instemmen met het Toezichtkader Algemene Toegankelijkheid onderwijs op Lodewijk College op de agenda. De procedure rondom de doorlooptijden en de rol van de gemeente voor de controle op de toegankelijkheid is duidelijker geworden en het is goed dat deze er is. Maar we blijven natuurlijk van mening blijven dat openbaar onderwijs de juiste keuze was geweest. 

Dat was een stuk makkelijk te implementeren en te volgen. Want we halen ons als gemeente nu een belangrijke controlerende functie op ons af, om de pluriformiteit te waarborgen.

Het instemmen met het plan van aanpak over de inclusie agenda implementatie VN Verdrag Handicap was wel een aparte. De PvdA vroeg terecht om het agendapunt door te schuiven naar de Perspectievennota om een beter gedragen stuk te krijgen, want veel vragen zijn nog steeds niet beantwoord. Een meerderheid van de raad zag dat echter niet zitten jammergenoeg.

Dus bij de behandeling heeft GroenLinks aangegeven dan we natuurlijk niet tegen implementatie van het VN-verdrag rondom Handicap zijn. Wij zijn natuurlijk voor een samenleving waar iedereen inclusief is.

Echter blijven we moeite hebben met de opbouw van het rapport. We hebben nu wel een prioritering gekregen, die volgens ons nog niet erg SMART te noemen en missen de mogelijkheid op controle... dus ja dan hebben we dilemma. Gelukkig stonden we daar niet alleen in, ook de SGP zocht naar mogelijkheden, waarop het college aangaf hier op 1 of andere manier toch invulling aan te willen geven. We gaan dit proces dan ook goed volgen.

Volgende punt, de extra Derde rotonde op het sluizencomplex is nodig, zo simpel is het nu eenmaal. Echter, zoals reeds aangegeven in de commissie, het ontbreken van een visie op de totale infrastructuur en het inspelen op nieuwe ontwikkelingen is tot nu toe niet goed geborgd bij de gemeente Terneuzen. Dat is het college in ieder geval ook opgevallen, aangezien de visie op de totale infrastructuur onderdeel is geworden in de komende perspectieven nota. Maar goed dat is voor deze rotonde te laat.....

Het vaststellen (gewijzigd) bestemmingsplan Axel, Nieuwendijk 95 en ongenummerd was wat betreft GroenLinks een tegenvallend voorstel. Wij zijn tegen het vaststellen van dit bestemmingsplan. Simpelweg omdat we niet geleerd hebben van het verleden. Waar we bij het bestemmingsplan buitengebied de fout ingingen door belanghebbenden niet goed te betrekken, zien we hier een herhaling van zetten.

Het gehele proces is vanaf het begin niet goed gelopen, ook de aanvragers hebben reeds een moeilijk proces achter de rug. Maar dat kan niet betekenen dat we fout op fout kunnen blijven stapelen. 

Wat GroenLinks betreft terug naar het tekenbord. Dan kan wat ons betreft ook gelijk nog eens naar de rood voor rood regeling gekeken worden. Op deze manier zouden wij hier niet mee instemmen. Gelukkig waren zelfs ook veel van de coalitiepartijen het hier mee eens. Het plan gaat terug naar het tekenbord. Benieuwd of er verbetering optreedt.

Het vaststellen (gewijzigd) bestemmingsplan Sluiskil, Oostkade 5 (Heros) vinden wij ook geen goede zaak. We kunnen niet ongebreideld blijven uitbreiden, zonder de nulsituatie goed in beeld te brengen. Op het randje gaan zitten van de normen dat moet je niet willen. Veiligheid voor op dat zijn we onze burgers verplicht. Een MER procedure kan hier gewoon duidelijkheid geven. 

En zoals de ZMf aandraagt in de zienswijze, was een vrijwillige MER hier een mooie oplossing geweest. Dat is een MER-onderzoek dat wettelijk niet verplicht is, dus je hoeft niet te voldoen aan alle wettelijke voorschriften en eisen en kan er een eigen invulling aan geven. Het college ging hier in ieder geval niet mee akkoord en verwees naar de MER van de gehele kanaalzone, die er aan zou moeten komen. Alhoewel nog niet duidelijk wanneer. 

Wij stonden dan ook helemaal achter het amendement van de PvdA, om niet in te stemmen op deze manier. Want dit is het moment om stelling te nemen in en op de visie van de kanaalzone. Zeker als de E-noses die nog op zich laten wachten, zoals we in de pers moesten vernemen. Jammergenoeg vondt de meerderheid van de raad dat niet...

GroenLinks heeft dan ook aangegeven da we niet de verantwoordelijkheid willen dragen voor het ingang zetten van een ontwikkeling waar wij geen adequate controle op kunnen hebben en wat indruist tegen de wil van vele burgers in onze gemeente. 

GroenLinks wil de belangen van de volksgezondheid beter gewaarborgd zien. Een wens die elke partij uitspreekt, maar waarvan men blijkbaar niet de consequenties wil accepteren. Zeer jammer.

Laatste punt van de vergadering was het beschikbaar stellen van geld voor de herdenking van 75 jaar vrijheid. GroenLinks is van mening dat het goed is om om de slag om de Schelde ter herdenken en zijn trots dat dat hier in de gemeente Terneuzen begint. Ook de motie van o.a. het CDA over het anjer veldje voor veteranen kunnen we wel volgen. Alhoewel wij het niet nodig vinden om de locatie te verbinden aan het Indië-monument, net zoals het PvdA. Laat dat over aan de veteranen zelf om een locatie te kiezen.