Burgers en Participatie

De gemeenteraad van 1 juni stond in het kader van burgerparticipatie. De Cuyperskerk, de subsidieverordening, het pontje van Sluiskil en de zwembaden zijn allemaal onderwerpen die op een of ander manier sterk afhankelijk zijn van vrijwilligers, financiën, of simpelweg duidelijke kaders.

Het eerste belangrijke punt was het openhouden van de buitenzwembaden tot 2025. Volgens GroenLinks goede voorzieningen die belangrijk zijn voor de leefbaarheid en de uitstraling van de kernen. Daarnaast is het ook nog eens gezond om te sporten en kunnen we het ons als gemeente Terneuzen financieel veroorloven.

Als GroenLinks hebben we alternatieven zoals sluiting bekeken en kunnen daar heel makkelijk in zijn. Die zijn een stuk minder voor onze inwoners en leveren helemaal niet op, wat je als gemeente zou willen bereiken.

Met het tweede punt van het besluit, namelijk het onderzoek naar de onderhoudsmogelijkheden van het zwembad in Koewacht waren wij ook akkoord.

Het volgende punt ging over kader stellen voor het subsidiebeleid. Daarbij waren wij het eens met D66, dat de verordening verwijst naar beleid wat er niet is, nl. het cultuurbeleid. Dat valt niet uit te leggen aan de burger.

Maar goed, die discussie is al meerdere keren aangegeven richting het college en steeds vooruit geschoven door dat college. En wie weet, kan dat volgend jaar een mooie inzet worden voor de verkiezingen. Want ja, dan kunnen alle partijen echt aangeven wat belangrijke zaken zijn voor de gemeente Terneuzen. Inzet op evenementen en wat daarbij de ondersteuning is van de gemeente. Dat kan wel eens heel interessant worden.

De discussie over artikel 9 lid 1 was wat ons betreft geheel overbodig. Als activiteiten niet gericht zijn op het uitdragen van een levensbeschouwing, kan iedereen subsidie krijgen. Dus wat is het probleem? En zonder levensbeschouwelijke achtergrond is er geen reden om bezwaard te zijn als burger om deel te nemen aan die activiteit, mooi toch? Daarmee vervielen voor ons alle moties en amendementen van de Christelijke partijen die dat toch ander zien…

Echter kreeg de vergadering een hele aparte wending. Zonder de financiële consequenties te overzien, schaarde TOP zich opeens achter de amendementen waardoor de bepaling van levensbeschouwelijk opeens geschrapt werd… Hiermee de deur opengooiende voor alle organisaties om levensbeschouwelijke subsidieaanvragen in te dienen. Zonder kader… Ik hoop dat onze gemeente verschoond blijft van extreme aanvragen… Want er is volgens mij niet echt een kader om ze nu dus tegen te houden.

En dan kun je aan het eind van dat besluit zeggen, toch gek dat een redactionele aanpassing van het beleid geleid heeft tot een zo drastisch besluit. In ieder geval hebben wij tegengestemd, het mocht echter niet baten.

Volgende punt was de nieuwe invulling van de markt in Terneuzen. Wat ons betreft geen probleem aangezien het voorstel, een autovrije markt, sowieso een wens was van GroenLinks. Echter vinden we het wel jammer dat er niet gelijk doorgepakt wordt in de inrichting. Het belangrijkste aspect voor de “huiskamer van Zeeland, namelijk de overkapping is nog geen vast onderdeel. En laten we eerlijk zijn, zonder dat onderdeel, is het toch een beetje een doorsnee huiskamer…

Nog een punt waar we ons goed in konden vinden was het grondstoffenplan. We gaan als gemeente weloverwogen testen uitvoeren met als uiteindelijke doel om een mooie ambitie te halen. Namelijk om in 13 jaar tijd, 70 kg restafval per persoon per jaar te verminderen. Van 100 kg per persoon naar 30 kg. Op basis van het aantal inwoners betekend dat dus dat we in 2030 op jaarbasis bijna 1,7 miljoen kilo minder afval zouden produceren!

Hierna werd de raad gevraagd om een principe besluit te nemen voor de Cuyperskerk van Sas van Gent. Een principebesluit om twee ton subsidie te geven voor het behoud van de Cuyperskerk, waar GroenLinks het natuurlijk mee eens was.

Er wordt op een goede manier geprobeerd om een cultuurhistorisch object te behouden voor een kern. En dat is volgens ons een wens die de inwoners van deze gemeente met grote regelmaat laten horen. Nu ligt er een kans, is er burgerparticipatie, laten we die dan ook koesteren.

Volgende punt van de agenda, was de zienswijze op de begroting van SaBeWa, opgesteld door het college. De vraag om extra evaluatie over het kwijtscheldingsbeleid kwam voort uit vragen van o.a. GroenLinks. Echter hadden wij persoonlijk extra opgenomen dat de gemeente Terneuzen waarde hecht aan een goed kwijtscheldingsbeleid, waarbij cliënten geen negatieve effecten ondervinden door afhandelingsperioden. Daarmee hadden we de vraag voor de evaluatie veel gerichter gemaakt. Maar goed met een toezegging van het college dat zij dat zeker zullen aangeven, namen wij voorlopig genoegen.

Volgende punt op de vergadering, was een redelijk vreemd punt. De verplichte verkoop van de PZEM. Verplicht? Ja, want daar kwamen we niet onder uit door de landelijk opgelegde splitsingswet. Dus tja, wat heb je dan nog als bedenkingen of wensen in te brengen?

Simpel weg, nogmaals aangeven waarom wij als GroenLinks onze twijfels hebben, nl.;

  • we blijven zitten met problematiek rondom de kerncentrale,
  • opbrengst van verkoop verdwijnt in de bodemloze put van de kerncentrale,
  • er is niet gerekend met dalende energieprijzen in de scenario’s
  • en hoe behouden we zeggenschap over de energietransitie in onze gemeente?

Vooral die laatste baart ons zorgen voor onze gemeente bij dit voorstel. Want natuurlijk doet de koper een financieel aanbod om in heel Zeeland mee te denken over de energietransitie. Maar zijn daarmee onze eigen wensen voor het duurzaamheidsklimaat geborgd? Wij vragen het ons af. De vrees werd niet gedeeld door de andere partijen. Sterker nog VVD deed ronduit lacherig over wensen en bedenkingen.

We zullen het zien, als al het geld van de verkoop in de bodemloze put van de kerncentrale is beland. Alleen D66 zag ook wel in dat we een probleem hebben. We hebben dan ook afgesproken om hier verder naar te kijken, hoe we dat zouden kunnen borgen.

Als laatste punt van burgerparticipatie zouden we het hebben over het pontje van Sluiskil. Voor GroenLinks is het behoud van het pontje in Sluiskil tot nu toe een mooi voorbeeld geweest van burgerparticipatie. Een gedreven groep vrijwilligers, die via een goede exploitatie, al geruime tijde een hele mooie dienst leveren aan de kern Sluiskil.

En nu vraagt dat onderdeel, een financiële ondersteuning vanuit o.a. de gemeente en de provincie. Dat is volgens ons het moment om te laten zien als gemeente Terneuzen dat we burgerparticipatie hoog hebben staan. Zeker gezien, we nu de mogelijkheid hebben om de komende jaren deze dienst te faciliteren uit gelden van nieuwe Sluis. Dat lijkt ons een redelijke compensatie. Al zou het zijn voor de deur van de realisatie van het sluizencomplex.

Echter bleek al snel dat de andere partijen deze vraag nu nog niet wilden beantwoorden, maar pas bij de begroting. Voor PvdA en GroenLinks was het dan ook snel duidelijk, gezien de kans van slagen, dat we de vraag dan ook moesten aanhouden. Een nog niet gelopen race dus… of moeten we zeggen overtocht…

Wordt vervolgd…