Haastige spoed is zelden goed of toch wel?

De raadsvergadering van 8 november stond in het teken van de begroting voor 2019 en de huisvesting van arbeidsmigranten. Op de agenda stonden ook nog moties over een milieu meetnet ingediend door ons, om snel actie te kunnen ondernemen voor onze burgers en een motie over de Japanse duizendknoop. Maar deze bleken vanwege vergaderdiscipline niet mogelijk om te behandelen. Niet urgent genoeg, te weinig voorbereiding. Op zich wel grappig, aangezien aan het eind van de vergadering ‘snelheid’ juist een punt werd om arbeidsmigrantenbeleid er door te duwen, maar goed.

In ieder geval, op verzoek van de coalitiepartijen en de burgemeester werd onze motie (GroenLinks en D66) over de snuffelpalen in de kanaalzone verschoven naar de komende commissie. Aangezien er te weinig voorbereidingstijd zou zijn geweest voor deze vergadering. Misschien voor de letterlijke tekst van de motie wel, maar het voorstel is natuurlijk al heel lang bekend. Kort samengevat,

De burger wil duidelijkheid over de kwaliteit van de lucht, daar zijn goede systemen voor, met goede voorbeelden in het land.. En alle politieke partijen vinden dat de burger recht heeft op die duidelijkheid. Hoe moeilijk kan het dan nog zijn?

Vertragende zaken als wie is verantwoordelijk (of provincie, of gemeente, of industrie, of havenschap) en wat gaan we meten (gemiddeldes, interpretaties, grensoverschrijdend) is wat ons betreft allemaal niet aan de orde. Het gaat er simpel weg om dat het systeem er komt. En van ons part neemt de gemeente daar het voortouw in. De uitwerking komt daarna wel.

Volgende punt op de vergadering was de statuutwijziging bij het voortgezet onderwijs. Op 14 december hadden we al niet ingestemd met het voorstel, omdat volgens GroenLinks de keuze vrijheid van kinderen en ouders voor openbaar onderwijs zwaar beknot werd.

Tijdens de behandeling van het stuk in december werd daarbij door aanvragers en college zwaar ingezet op de tijdsdruk. Veranderingen aan de toen voorliggende stukken waren geheel niet mogelijk. Dit was het hoogst haalbare. Wat we nu zagen is dat, door de druk van derden, er tussendoor opeens wel meer mogelijk is gebleken. En terecht.

Daarnaast zorgden opmerkingen vanuit onze partij GroenLinks, tijdens de afgelopen commissie Samenleving ook nog tot aanpassingen van het stuk. Onduidelijkheden als discriminatoir worden bijvoorbeeld verduidelijkt, zoals toegezegd is aan mijn fractiegenoot dhr. Van Kollem.

Daarmee blijft het voor GroenLinks een duidelijk verhaal, dit had allemaal niet nodig geweest. We hadden voor de juiste weg moeten kiezen. Openbaar onderwijs. Daarmee hadden we het de gemeenteraad makkelijker gemaakt op het gebied van controle en uitvoering.

Dat gezegd hebbende, konden we maar 1 ding concluderen, er blijven voor ons teveel open einden, daarbij behorende controles en dus kans op beknotting van keuzevrijheid. GroenLinks heeft dan ook weer niet in gestemd met het voorstel.

Nog zo’n mooi dossier daarna, AanZ. Een organisatie die de gemoederen blijft bezig houden. Een voorstel waarbij veel geld weer naar de organisatie gaat. Mede door niet goed doordachte keuzes van de gemeente in het verleden. En het op afstand zetten heeft zijn problemen, maar we denken als GroenLinks ook zijn voordelen.

Het is ook goed dat er nu een grote herijking plaats vindt met veel positieve veranderingen bij de organisatie. En ondanks de hoge salariskosten die geweest zijn en welke nu het een vaste aanstelling gaat worden gelukkig naar normale normen zullen gaan voor de directeur functie.

Als GroenLinks ondersteunden we dan ook het voorstel, met de gedachte dat het belangrijkste is dat we ons blijven herkennen in de visie van een dergelijke organisatie. Dat moet goed geborgd zijn.

Blijft natuurlijk de vraag, hoe houden we grip op dergelijke organisaties? Daarom hebben we ook de motie van de SGP gesteund. Dit gaat daarbij helpen hopen wij.

Daarna hebben we nog het fiscaal parkeren in de binnenstad aangenomen. GroenLinks staat achter het plan om dit te hanteren in de binnenstad. Het doel tegengaan van parkeeroverlast is goed. We zien echter nog wel problemen voor het handhaven, maar dat zullen we zeker blijven monitoren als partij.

We stonden ook achter de motie van de PvdA, over het gelijktrekken van het parkeerregime aan o.a. de Westbeer, aan de rest van de binnenstad. Echter was dat voor het college weer een stap te ver. Alhoewel nog steeds duidelijk waarom.

Daarnaast blijven we natuurlijk van mening dat betaald parkeren in deze zone ten laste zou moeten komen van de gehele gemeente als solidariteitsbijdrage, aangezien er nergens anders op een zelfde manier betaald moet worden voor parkeren voor je eigen huis.

Daarna stond de begroting op de agenda en daar hebben wij als GroenLinks toch wel een mening over. Want bij de start van dit college werd het coalitieprogramma “sterk, betrokken en vitaal” gelanceerd. De coalitie met TOP/Gemeentebelangen, CDA, VVD en CU zou verder gaan bouwen aan een goede toekomst.

“Als GroenLinks gaven we aan dat de nieuw aangeschoven partijen het niet makkelijk zouden krijgen om hun stempel te drukken.

Dat laatste valt op in deze begroting, de toebedeelde onderwerpen als onderwijs en milieu zullen niet echt de pareltjes worden waar deze partijen zich op kunnen onderscheiden. Simplistisch gezegd, scholen worden niet gebouwd en het milieubeleid blijft onderbelicht in deze begroting. En de aanpassing van de rioolheffing? De spelregels worden zo zwaar opgesteld, dat dit ook niet zo snel zal wijzigen.”

De coalitie gaf aan sterk te willen staan op de volgens hen “nieuwe” vraagstukken, zoals wonen, zorg, onderwijs, duurzaamheid en groene ontwikkeling;

de Voorzieningen moeten op orde zijn, de gemeente moet een passend woonaanbod hebben, naast een levendig winkelbeleid, kortom een gemeente die bruist. En dat met de wetenschap dat we dan ook nog eens de tarieven niet laten stijgen. En het word nog mooier, we gaan onze schulden daarnaast ook nog eens verlagen….”

Maar hoe het college dat ging doen… dat werd niet duidelijk. Wacht de Perspectievennota af werd er aangegeven door het college.

Dat hebben we gedaan. Maar toen deze kwam, werden we er niet geruster op. Onze vragen werden namelijk niet beantwoord. De Perspectievennota samenvattend gaven we aan, een boodschappenlijstje zonder een gevulde portemonnee te zien. We gaven toen al aan dat een herijking van dat lijstje beter zou zijn. En het moet gezegd worden, dat heeft u gedaan met deze begroting.

Echter op een wijze die we als GroenLinks teleurstellend vinden. In plaats van met mogelijke oplossingen te komen of visie hoe het anders moet, schuift u de problemen een aantal jaar vooruit. En dan zien we wel verder.

In deze begroting zijn zaken deels niet onderbouwd of zijn nog zo diffuus qua uitvoering dat er nog geen duidelijk beeld over te maken is. Terwijl deze zaken volgens ons veranderingen gaan brengen ten aanzien van de financiën. En dan uitgaande van het coalitieakkoord, waarin u zich zelf op leegt dat de schuldpositie niet slechter mag worden (wat wel gaat wel gebeuren) en de wens dat belastingen niet proportioneel mogen stijgen (wat dan ook nodig zal zijn), komen we toch echt weer bij de vraag, hoe gaat u dit oppakken?

We gaan er toch niet vanuit dat alleen de komst van arbeidsmigranten genoeg zal zijn om deze punten financieel op te lossen? Want als GroenLinks verwachten we daar juist extra aandacht en beleid voor nodig, op het gebied van integratie, scholing en het bekend maken met onze openbare voorzieningen. Dus college ga hiermee aan de slag.

Maar ook een visie op het gebied van volkshuisvesting. We kunnen als gemeente toch niet alleen afhankelijk zijn van projectontwikkelaars? Want deze gaan echt niet bouwen in het gewenste segment, namelijk sociale huurwoningen voor starters en mensen met een middeninkomen. College, ook hier, maak duidelijk hoe we hier mee willen omgaan.

Als laatste willen we de industrie en de bedrijvigheid benoemen, hoe gaan we om met onze ruimte? Hoe gaan onze gemeente en zijn inwoners echt profiteren van de economische ontwikkeling in de kanaalzone? Bijvoorbeeld, op het gebied van milieu en volksgezondheid. Laten we dan stellig zijn, die snuffelpalen moeten er gewoon komen in de kanaalzone. Dat kan een echt begin zijn, voor deze coalitie en deze gemeenteraad. Zorg ervoor dat deze komen. Uw burger vraagt daarom.

Al met al, nog veel huiswerk en alhoewel de financiële invulling van de begroting voor komend jaar misschien klopt, hebben wij niet in gestemd. Nee, we verwachten meer van een begroting. In de komende Perspectievennota verwachten we duidelijkheid. Niets meer of minder.

En toen kwam het slotstuk van de avond. Arbeidsmigrantenbeleid. Misschien even goed om alles hier op een rijtje te zetten. Wat is de voorgeschiedenis;

  • al heel wat jaren weten we dat er grote infrastructurele werken gaan plaats vinden in de gemeente. Denk aan het sluizencomplex. Die komt niet uit de lucht vallen toch? Sterker nog, vroeg GroenLinks daar al geen aandacht voor twee gemeenteraden geleden?

  • maar goed, we hebben te weinig arbeidskrachten in de omstreken, zowel hoog als laag opgeleid;

  • we zien dat leegstand in dorpen en oudere wijken wordt opgevuld met arbeidsmigranten (en daarbij wordt nou niet echt gekeken naar de panden zelf, verdienen is meer het moto);

  • we merken een scheve verhouding op in de huizenmarkt, projectontwikkelaars houden zich vooral niet bezig met de lagere segmenten. We bemerken dat starters en jongeren hierdoor in problemen komen om iets te huren;

  • er komen voorstellen om meerdere migranten op te vangen op bedrijfsterreinen door derden;

  • er is geen beleid om hierop te toetsen dus college komt met voorwaarden voor (vooral gericht op sturing op aantal);

  • burgers voelen zich echter niet gehoord in proces, missen visie en spelregels van de gemeenteraad;

  • gemeenteraad stelt vast dat het collegebeleid omgezet moet worden naar gemeentebeleid.

En dan wordt het leuk…. dan geven PvdA, 50plus en GroenLinks aan dat het beleid verder moet gaan dan alleen wat er nu ligt. En dat eventuele beslissingen die nu genomen moeten worden, daar toch ook wel op getoetst moeten worden.

En dat wil het college niet. Alhoewel het college toegeeft dat het beleid verre van compleet is en dat ze helemaal onderschrijven dat er meer beleid moet komen, willen ze nu verder. De coalitiepartijen TOP, VVD, CU en CDA vinden zelfs dat er nu snel beslissingen genomen moeten worden.

Dat kan misschien wel, maar wat als we nu een beslissing nemen? Stel de invulling van een plek van 200 arbeidsmigranten komt er naast de wijk en voortschrijdend inzicht toont aan dat dit helemaal geen goede keuze is op deze manier? Wat dan? Gaan we dan toch deze plek terugdraaien?

Dat is zonde. Nee, het is ronduit jammer te noemen dat ons college niet uitgebreider het voorwerk heeft gedaan. Er zijn al verschillende gemeenten waar dit beleid al een stuk verder is, denk bijvoorbeeld aan Eindhoven. Daar hadden we echt al wel meer beleid kunnen ophalen.

En geheel somber over het stuk? Nee hoor, er staat echt al goede dingen in, zoals het aantal personen per woning en ook de toezegging van het college dat ze de punten van de FNV meenemen in hun beleid is gewoon goed. Maar het blijft knagen, is het al voldoende? Wij dachten van niet.

We zullen zien.

En daarmee kwam er een einde aan een bewogen raadsvergadering…