Overlast melden?
Overlast melden in Kanaalzone?

Laatste raadsvergadering van 2018

De laatste raadsvergadering van 2018 had veel milieuaspecten in zich. Als gemeenteraad mochten we beslissen over o.a. Het grondstoffenplan, het water- rioleringsplan voor de komende jaren, een milieumeetnetwerk en over de Japanse duizendknoop. Al met al toch zaken waar GroenLinks iets van vindt. Daarnaast stond ook nog een mooie discussie over de Citymarketing op de agenda. Dat laatste bleek nog een mooi uitdaging.

 

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen. GroenLinks heeft niet ingestemd met het grondstoffenplan 2019. We zeiden het al in de commissie, dit plan voldoet niet aan onze eisen. We hadden er meer van verwacht. Bijvoorbeeld simpel weg een vergelijking met met andere gemeente en actieplannen bv Zwolle of Epe. Deze zijn namelijk een stuk ambitieuzer en omvatten gerichtere acties. Dat missen we in de gemeente Terneuzen.

Bijvoorbeeld een idee voor vermindering van GFT door compostbakken te verstrekken. Waarom is daar  geen actie op genomen? Dat zou toch een mooie stimulans zijn? Het college geeft namelijk zelf ook aan dat groenafval nog een groot probleem is. Of nog zomaar een idee, een convenant met de winkeliers in de gemeente om gezamenlijk inpak materiaal te verminderen. Dat zou ook een mooi streven zijn.

Zo maar twee tips waarmee het college aan de slag kan gaan komende tijd. Maar wel snel graag, want in het stuk mist GroenLinks eigenlijk ook de insteek van het coalitieprogramma, om terug te gaan  naar maximaal 100kg in 2020. Daar zitten we namelijk nog ver vandaan.

En daarnaast blijft het de vraag, het enige echte beleid in dit stuk is het wederom NIET scheiden van plastic. Is dit nu de oplossing? Is dat nu stimuleren? Nadenken over afval? En als het economisch niet veel uitmaakt en als je ziet dat verschillende gemeenten als Middelburg en Goes niet meedoen, waarom zouden wij dat juist wel doen? Nog zomaar even een punt van kritiek, is de techniek die de AVR ons voorschotelde al 100% betrouwbaar en in de lucht?

Al met al, voor ons reden om niet in te stemmen met dit plan, dit is volstrekt niet voldoende. Wat ons betreft kon het in de blauwe bak. Gelukkig worden de stukken digitaal verstrekt aan de raad, dat scheelt.

Het vaststellen van het Water- en Rioleringsplan 2019-2023 was voor GroenLinks geen punt. Het geeft namelijk een mooi beeld van wat de gemeente te wachten staat. Want Zoals de CU al aangaf bij de commissies, het voorliggende plan geeft een goede samenvatting van de staat van de riolering in de gemeente. De bezuinigingen in het verleden hebben slecht uitgepakt en om voor de toekomst gesteld te staan moeten we zelfs nog grotere stappen zetten. Dat gaat geld kosten, dat is de zure appel waar we door heen moeten bijten. Maar goed, als we dat wel overwogen kunnen doen, dan is dat te billijken. 

Op dat punt hadden we als GroenLinks wel meer verwachtingen. De problematiek beschreven in dit plan is wat ons betreft een te onderbelicht thema in de gemeente en zeker ook bij de raad. Daar moet wat ons betreft een betere manier gevonden worden om te informeren richting burger en raad. Want aan de hand van wat nu voorligt is dat niet het geval. Wat betekend bijvoorbeeld wateroverlast? Waarom moet de tuin niet verhard worden?

Maar ook, hoe gaan we dit oppakken in oude centra’s? Hoe moeten we daar met onze stedenbouw mee omgaan? Moeten we daar geen rekening mee gaan houden bij stadsvernieuwing?

Daarnaast hebben we nog aandacht gevraagd voor nieuwbouwwijken die aangesloten worden op bestaande rioleringen, die tussentijds aangepast worden. Daar missen we nog wel een koppeling. Echter gaf het college aan dit mee te nemen.

Over de omgevingsvisie InjesasinSas vonden we het moeilijk om een mening te hebben. Want bij de lezen van deze notitie, kregen we als GroenLinks al een verkeerd beeld van het product wat nu is opgeleverd. De naam omgevingsvisie klopt niet, het is een opsomming van de aandachtspunten in Sas van Gent, van de burgers. Het is een nulmeting. Er staan heel veel punten in die verbetering nodig hebben. Daar horen kosten bij. Dat alles is nu niet inzichtelijk. Maar hoe nu verder? Wanneer zijn de scenario’s bekend? Dat is allemaal nog niet duidelijk.

En dat is jammer, als GroenLinks hadden we gehoopt toch verder te zijn. Hoe gaat het college dat goed uitleggen aan de burger? Zijn de verwachtingen bij die burger namelijk ook al niet veel hoger?

Het is eigenlijk ook wel een product wat we de afgelopen periode vaker gekregen hebben van het college. Er worden problemen gesignaleerd, het college gaat over tot actie en komt met duiding van het probleem. Echter verdere oplossingen worden meestal niet geboden.  Zo hadden we al de nota over Sport accomodaties, de visie knopen en verknopen, etc.

Dan kunnen we alleen maar zeggen, college het is weer een begin, maar ga nu duidelijk over tot vervolgstappen. Maar eigenlijk hadden we meer verwacht, zeker met de lokale inbreng van het college.

Over de stichting Citymarketing Terneuzen kunnen we duidelijk maar ook kritisch zijn. We zien de toegevoegde waarde van een goed werkende stichting in Terneuzen, maar vinden dat de gemeente Terneuzen daarvoor niet alleen aan de lat kan staan. We hebben dan ook onze vragen over de marktpartijen die een belangrijke factor zijn in het voorliggende stuk. Wat als deze niet over de brug komen. Is de gemeente dan gelijk weer aan de beurt dan?

Het college geeft aan kansen te zien hiervoor, wij zien die nog niet geheel. We willen de stichting echter nog wel de kans geven om het geheel waar te maken. Echter dan wel onder een goede structurele terugkoppeling, waarbij de stichting zichzelf wel waar moet maken het komende jaar. En dat mogen we best evalueren na 2 jaar. Daarom steunden we het amendement van de PvdA hierin.

Wat trouwens wel apart was, want TOP was degene die daar eigenlijk de aanzet toe gaf, door ook kritisch te zijn over het plan. Echter draaide die 180 graden na koortsachtig overleg met zijn coalitiepartners.

De uitkomst van het geheel is trouwens ook wel mooi, want zowel VVD, CDA, CU en TOP gaven wel doodleuk aan vertrouwen te moeten geven voor 4 jaar, maar wel zeer kritisch de komende jaren naar de stichting te kijken en elk jaar toch de subsidie te evalueren. Wat eigenlijk dus overeenkomt met de gedachte van het amendement.

In ieder geval zal de stichting zich zelf de komende tijd waar moeten maken en de gemeente zal daar een duidelijk kader voor gaan geven, zoals o.a. gevraagd door GroenLinks.

De 2e begrotingswijziging voor 2019 hebben we niet gesteund. Gezien de kortingen op het WMO budget en de jeugdhulp.

De motie van CDA en TOP over het opnemen van een APV regel voor o.a. De Japanse Duizendknoop hebben we gevolgd. In de commissie stonden we nog sceptisch tegenover de motie aangezien in de eerste versie ook inheemse plantensoorten werden genoemd. Echter zijn die naar opmerkingen daarover geschrapt in de uiteindelijke versie.

En als laatste onze eigen motie over het opstarten van Milieumeetnetwerk in de Kanaalzone. We waren al met een goed gevoel weg gegaan uit de commissie Omgeving. Want de motie werd in zijn eerste ruwe vorm al aardig ondersteund door alle partijen. Hier en daar werden nog wel adviezen of verduidelijkingen gevraagd. Daar hebben we goed naar geluisterd en die hebben we meegenomen in een aangepaste versie.

En daarvan kunnen we natuurlijk alleen maar zeggen, dat deze goed aangeeft wat wij als Gemeente Terneuzen willen. Namelijk de vraag van onze burger voor een milieumeetnetwerk beantwoorden door duidelijkheid over ons leefgebied en de gezondheid. En daarmee goede middelen te geven om eventuele overlast tegen te gaan. Precies zoals iedere partij in deze raad ook aangegeven heeft in de aanloop van de gemeenteverkiezingen.

En als mooie afsluiter, gesteund door college en volledige raad, is deze motie aangenomen. Dat is nog niet eind goed al goed, maar wederom een stap in de goede richting. Een stap die wij kritisch zullen volgen!