Artikel 1
Artikel 1

Mondelinge bijdrage algemene beschouwing 2020-2023

Geachte raadsleden, college, ambtenaren en andere aanwezigen, via digitale weg of op de tribune. Laten we beginnen te zeggen, het waren twee mooie weken. Twee weken met een positief begrotingsresultaat. Maar goed, na de ontvangst van de meicirculaire weten we waar de gemeente Terneuzen financieel echt staat de komende jaren tot 2023.

Dat betekent dat we als gemeenteraad onze prioriteiten nu duidelijk moeten hebben. Dat de focus helder is. Dat we weten welke doelen we moeten stellen. Zodat we onze acties daarop kunnen afstemmen.

Want we staan op het punt dat we als gemeente afhankelijk zijn van politiek Den Haag op het gebied van het sociaal domein. Maar ook op het punt dat het wensenlijstje van het college niet past bij de inkomsten van deze gemeente. En we weten dat de opgebouwde reserves te snel gaan verdampen met de huidige werkwijze.

Wij zullen als gemeente en raad keuzes moeten gaan maken. En daar komt de rol van het college aanbod. U zult de komende tijd volop aan de slag moeten gaan, om met de eerder genoemde keuzes te komen. Keuzes die goed onderbouwd zullen moeten zijn en waarbij korte termijn politiek niet de belangrijkste afweging mag zijn. Dat zijn we de huidige en toekomstige burgers, jong en oud, verplicht. Keuzes zullen klimaatvriendelijk, duurzaam moeten zijn en wat ons betreft, zeker ook sociaal. Daar ligt de voornaamste taak de komende jaren.

Want de komende periode zullen we als gemeenteraad ook moeten laten zien of we een echte inclusieve raad willen zijn of dat we vooral gaan voor het belang van groeperingen. We zullen alle zeilen moeten bij zetten, om te zorgen voor een sociale betrokken en duurzame gemeente.

Dat betekent volgens GroenLinks dat we nog meer verbanden zullen moeten leggen tussen de verschillende projecten. De kanaalsprong in samenspel met het bestemmingsplan Kanaalzone plus, maar ook verbonden aan de woonvisie 2020 en de omgevingsvisie. Deze zullen op het gebied van ruimtelijke ordening van essentieel belang zijn. Als toekomstbeeld voor onze burgers, maar ook als bouwsteen voor een aandeelhoudersstrategie bij North Sea Port.

Belangrijke onderdelen hierin zullen volgens GroenLinks moeten zijn: duurzame leefbaarheid, duurzame gezondheid en duurzame werkgelegenheid. En het liefst in deze volgorde. En wat GroenLinks betreft, het milieumeetnetwerk komt er op korte termijn, met of zonder verantwoordelijkheid van anderen.

Maar ook zal de samenwerking met buurgemeenten aangehaald moeten worden. Op het gebied van kennisborging en kennisdeling. Maar ook samenwerking in de gemeenteschappelijke regelingen, op het gebied van sociale beleid en veiligheid. Samen met de andere gemeenten moeten we sterker en socialer optrekken voor alle burgers.

Als gemeenteraad zullen we moeten durven omdenken. Niet vasthouden aan oude patronen, maar zoeken naar innovatieve manieren om burgers beter van dienst te kunnen zijn. Het sluiten van publieksbalies moet bijvoorbeeld betekenen dat service niet slechter maar beter wordt. Keuzes moeten verder gaan dan alleen op sentiment.

Maar keuzes van de gemeente zullen we ook echt moeten nakomen. Geen ‘window dressing’ maar echt staan voor wat we hebben afgesproken. En daarvoor hebben we als GroenLinks gekozen om het volgende voorbeeld te stellen;

Het overgrote deel van deze raad heeft vorig jaar onze motie om Artikel 1 van onze grondwet op te hangen in het gemeentehuis gesteund. Daar waren en zijn we trots op.

Echter hebben we als GroenLinks heel veel moeite met de wijze waarop dit gebeurd is. We zijn namelijk niet veel verder gekomen dan een geprinte papieren versie in een lijstje.

Dat lijkt mij persoonlijk in ieder geval niet de wijze te zijn waarop we de boodschap van deze tekst willen verkondigen. Zo’n boodschap moet status hebben, moet echt aanwezig zijn. Die mag wat ons betreft uitgesneden zijn in ijzer. Daarom hebben we besloten om u daarbij een handje te helpen met onze gift aan deze gemeente.

Want als de uitvoering van onze motie model zou staan voor de uitvoering van andere besluiten, dan moeten we nog eens goed in de spiegel kijken. Als we als gemeenteraad elkaar serieus willen nemen, dan zullen we naar elkaar moeten luisteren op de daarvoor bedoelde momenten. Namelijk in de gemeenteraad, in deze zaal, met een echt debat en bijbehorende argumenten. En niet op basis van het grootste getal. Democratie moet iedereen een stem geven. En die stem moeten we ook nemen als volksvertegenwoordigers.

Afsluitend brengt ons dat bij onze stelling over de komende jaren. Zoals we ook al aangaven in onze schriftelijke beschouwing.

Rekening houden met tegenvallende financiën lijkt ons het beste advies wat we het college kunnen meegeven. En dat vraagt om meer duiding, meer visies, en een betere onderbouwing van keuzes. Ook om duidelijk te maken dat we sommige dingen niet zullen doen. En dat brengt ons bij de volgende stelling rondom deze perspectieven nota;

Minder kan niet, meer wel

En daarnaast willen we het college en de raad het volgende voorleggen; zou de zinsnede

Sterk betrokken en vitaal

Niet beter aangepast kunnen worden naar

Sociaal betrokken en duurzaam

Wat GroenLinks betreft wel, want dat is de rol van de gemeente volgens ons. En dat is de richting die wij willen meegeven aan deze PPN. Dat is de richting die wij belangrijk vinden.

Dank u voor uw aandacht.