Triple G gemeente: Groen, Gezond en Gezellig

Met de bespreking van de algemene beschouwingen voor 2017-2020 hebben de triple G rating bedacht voor de gemeente Terneuzen. Deze trippel G-rating staat bij ons voor Groen, Gezond en Gezellig en zijn voor ons goed samen te vaten in een aantal punten zoals duurzaamheid, financieel perspectief, leefbaarheid, solidariteit, kunst en cultuur. Hier zullen we dan ook kort nog op ingaan.

Bij duurzaamheid denken we aan het energielabel als metafoor. En als we dat vertalen naar een goed duurzaamheidsbeleid (bv. CO2 Neutraal) dat stel ik dat ons huis (lees gemeente) momenteel een G scoort.
Dan hebben we de plicht om ons ‘huis’ op te waarderen voor de volgende bewoners. Daarnaast is het natuurlijk mooi meegenomen dat een hoger label al voordelen voor ons zelf biedt. De nulmeting die het college heeft toegezegd, voor het einde van jaar, kan een mooie start zijn voor raad en college om invulling te geven aan nieuwe initiateven op het gebied van duurzaamheid. Als GroenLinks roepen we de raad en het college dan ook op, om hier dan ook serieus mee aan de slag te gaan.

Op het gebied van financiën zijn we blij dat we als gemeente de afgelopen jaren niet de botte bijl hebben gehanteerd. Dat we zonder een aantal voorgestelde saneringen, toch geprobeerd hebben om de leefbaarheid in de gemeente in stand te houden. Dat we daarbij kritisch moeten blijven kijken naar nut en noodzaak begrijpen we volledig. Maar om er elke keer een benchmark aan te halen op het gebied van voorzieningen, dat is wat ons betreft te simpel. Dan moet je goed weten wat je vergelijkt. ‘Afstand naar’ in vergelijk met  ‘gebruik maken van’ is toch wel een criterium wat we dan missen. En leefbaarheid is volgens GroenLinks nog steeds sterk afhankelijk van voorzieningen.

Dat we als gemeente ons solidair hebben getoond met de medemens is voor ons ook een pluspunt. De opvang op Marina Beach heeft niet geleid tot noemenswaardige problemen. Dus wat GroenLinks betreft, kunnen en mogen we deze constructie zo door zetten in het najaar. Wat ons betreft gaan we als gemeente daarnaast zelfs op zoek naar andere kleinere locaties in de gemeente. We hadden in onze beschouwingen ook een initiatiefvoorstel aangekondigd over de Global Goals. Gezien het aantal ingediende moties, heb ik goed nieuws voor u. Deze zult u pas na het zomerreces onder ogen krijgen. Door recente omstandigheden, maar ook door nieuwe lokale kansen, zullen we daar zeker op terug komen.

Als we het over kunst en cultuur hebben, vinden we dat de gemeente zichzelf teveel buitenspel zet. Te afwachtend waar derden mee gaan komen. GroenLinks is van mening dat we dat als gemeente zelf meer moeten stimuleren.
Zodat beleving, contacten en creativiteit alle ruimte krijgen. Uitbreinding van de beeldenroute is daarvoor een goed begin.

In onze algemene beschouwingen hadden we nog een aantal aandachtspunten over werk, zorg en veiligheid. Punten over o.a. de RUD, SaBeWa, minima, woningbeleid, participatie en infrastructuur. We gaan er vanuit dat het college daar rekenschap en invulling aangeeft.

Echter willen wij nog een punt hier extra vernoemen, de decentralisaties. Daarbij willen we verwijzen naar de conclusie van het college over het jaar 2015, namelijk dat;

"er dus meerdere redenen zijn die het overschot in 2015 verklaren. Ook in de eerste jaren na de invoering van de WMO hadden we om soortgelijke redenen forse overschotten. En net als toen zullen we de overschotten beschikbaar houden binnen het sociaal domein."

GroenLinks onderschrijft dat en zal het college daaraan houden.

Al met al concluderend, is er nog veel werk te verrichten, wat niet allemaal zonder slag of stoot gaan. Misschien zijn we op sommige punten nog zelfs wat groen achter de oren.
Maar met een beetje wil, een beetje gunnen en een beetje visie, moeten we onze gemeente toch met gemak een triple G-rating op het gebied van Groen, Gezond en Gezellig kunnen bieden.

Daar wil GroenLinks in ieder geval weer voor gaan.